Choď na obsah Choď na menu
 


Povinná škôlka

 

Povinné predprimárne vzdelávanie

 

Spádové školy - mesto Prievidza

  http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/OBYVATEL/%C5%A0kolstvo/2021/Intern%C3%A1%20smernica%20-%20sp%C3%A1dov%C3%A9%20M%C5%A0%20na%20zverejnenie.pdf

 

 

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 

Rodič dieťaťa, ktoré do 31.08. päť rokov je povinný v čase, keď bude oznámený termín prijímania žiadostí v materskej škole prihlásiť svoje dieťa na predprimárne vzdelávanie (podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa,  príp. v materskej škole, ktorú pre svoje dieťa vyberie).

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole bude trvať jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe :

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak rodič bude mať záujem o vzdelávanie dieťaťa v domácom prostredí,  bude môcť požiadať o individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa  riaditeľku školy až po jeho prijatí do danej materskej školy.

Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie plniť formou individuálneho vzdelávania aj vtedy, ak dieťaťu jeho zdravotný stav neumožňuje dochádzať do materskej školy.

Dieťa počas plnenia individuálneho (predprimárneho) vzdelávania bude naďalej dieťaťom danej (kmeňovej) materskej školy.

 

Podmienky na vzdelávanie doma

Ministerstvo školstva zdôrazňuje, že individuálne (predprimárne) vzdelávanie sa chápe ako ekvivalent plnenia povinného predprimárneho vzdelávania realizovaného v MŠ, a preto sú ustanovené aj kvalifikačné požiadavky na osobu, ktorá má vzdelanie zabezpečovať:

  • najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie
  •  úplné stredné odborné vzdelanie. Touto osobou buď bude rodič, alebo iná, ním vybraná osoba.

Od školského roku 2021/2022 bude môcť byť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania výnimočne prijaté aj dieťa, ktoré nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta. K žiadosti o výnimočné prijatie takéhoto dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania bude zákonný zástupca povinný predložiť :

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.